Διαχείριση Κρίσης

  • Αξιολόγηση πιθανών κινδύνων
  • Προσδιορισμός των «αδύνατων/επικίνδυνων» θεμάτων, ανάπτυξη στρατηγικής αντιμετώπισης και δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών
  • Προετοιμασία εγχειριδίου οδηγιών αντιμετώπισης κρίσης
  • Εκπαίδευση του εκπροσώπου της εταιρείας για την αντιμετώπιση των ΜΜΕ σε κατάσταση κρίσης
  • Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου